HomeO spoločnostiRiešenia a dodávkyKlimatizáciaReferencieKontaktyK stiahnutiu


 

 

 

 

 


                                                                                                                                            

                    

                       BOCK SR, s.r.o.

                       


 

 

PORADENSTVO, PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA MODERNÝCH A INTELIGENTNÝCH INVESTIČNÝCH CELKOV

 

 


 

 

 


 

 


 


 

Spoločnosť BOCK SR už od roku 2000 ponúka svojim partnerom a klientom komplexné dodávky špeciálnych stavebných a technologických celkov so zameraním na čisté priestory (clean rooms) a technické zariadenia budov, a to počnúc návrhom štúdie a spracovaním projektovej dokumentácie všetkých požadovaných stupňov, až po realizáciu, uvedenie do prevádzky a komplexný záručný a pozáručný servis.

 

 

 

 


 


SME VAŠIM SPOĽAHLIVÝM PARTNEROM UŽ OD ROKU 2000.

 

 

desired results need a perfect backround


 

  


 


Farmaceutický a biotechnologický priemysel

Dodávka  čistých  priestorov  -  clean room - s  vysokými  nárokmi  na kva-litu prostredia, určených pre humán-nu a  veterinárnu farmáciu a  farma-ceutický priemysel.


Tepelná technika, klimatizácia a chladenie
Komplexná dodávka a montáž zaria-dení, klimatizácií a vzduchotechniky, produkujúcich  čistý,  čerstvý vzduch pre vytvorenie komfortného prostre-dia, či už doma, v práci alebo pri zá-bave.
Zdravotníctvo a laboratórne priestory

Pre oblasť zdravotníctva a laborató-

rií ponúkame ucelený stavebnicový

systém pre výstavbu operačných sál,

centrálnych sterilizácií, OAIM, RTG  pracovísk a mikrobiologických labo-ratórií a laboratórneho vybavenia.

Systémová ochrana stien a dverí Systém dilatácií

Obchodná a dodávateľská činnosť so systémovými produktami, určenými do       zdravotníckych       priestorov (WEBAMED®).


Priemyselné stavby a občianska výstavba

Riešime dodávky so špeciálnymi po-žiadavkami   na   čistý   priestor  pre: elektrotechnický, potravinársky, che-mický, letecký a automobilový  prie-mysel.


KARIÉRA
NOVINKY